POLITICA DE PRIVACITAT

Qui és el responsable del Tractament de les seves Dades Personals?

Denominació: SILVIA BUESA VIDAL
Direcció: C/ de Joan Batllori, 3, 08980 Sant Feliu de Llobregat
Telèfon de contacte: 93 666 8294
Correu electrónic: adm@clinicabuesa.com

 
Qui és i que fa el Delegat de Protecció de Dades?

El Delegat de Protecció de Dades és el responsable de vetllar amb diligència pel compliment de la normativa de protecció de dades; pots posar en contacte en el següent correu electrònic: dpd@utpr.es

 
Principis que aplicarem a la teva informació personal

 En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades.

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem les dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim.
 • Principi de limitació el termini de conservació: Les dades seran mantingut en la nostra base de dades durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent en tot cas.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat.

  Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

 
Com hem obtingut les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, amb la finalitat de l’execució del contracte de prestació de serveis dentals formalitzat per l’acceptació de pressupost, o en el seu cas, l’elaboració de pressupost previ.
Excepcionalment, i sempre amb el consentiment previ, es podrien haver obtingut per altres mitjans.

 

Que dades personals tractem

Les dades personals que tractem, per a les legítimes finalitats que t’expliquem en el punt 6., i en funció dels serveis, poden ser,

 • Noms i cognoms
 • Adreça postal
 • NIF
 • Telèfon
 • Correu electrònic
 • Radiografies dentals (periapical, aleta/mossegada, cefalometría oteleradiografia, tac dental ortopantomografia)
 • Dades de salut obtinguts de converses amb tu
 • Dades relatives a l’assegurança mèdica

 

Amb quin objectiu tractem les teves dades personals

Tractem les teves dades personals amb la finalitat primordial de recollir les teves dades de salut a fi de facilitar-te la millor assistència sanitària, deixant constància de totes aquelles dades que, sota criteri mèdic, permetin el coneixement veraç i actualitzat del teu estat de salut i que tinguin rellevància per al tractament mèdic a realitzar.

Així mateix, també tractem les teves dades personals per a gestionar tots els serveis addicionals relacionats amb l’assistència sanitària (laboratoris d’anàlisis, protètics), la relació amb la seva entitat asseguradora o mútua, i per a la gestió comptable i fiscal, en particular, la facturació dels serveis prestats.

Així mateix, sempre que prèviament tinguem el seu consentiment per a la gestió i desenvolupament d’activitats de màrqueting i l’enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics.

 
Quan i perquè motiu podem facilitar les teves dades a terceres persones

Les teves dades personals podran ser cedits als següents destinataris pels motius que s’indiquen,

 • Administracions públiques: per al compliment de les obligacions legals a les quals estem subjectes per la nostra activitat.
 • Mútues i Companyies d’assegurances: en el cas que accedeixis als nostres serveis a través d’una assegurança mèdica i amb l’única finalitat de poder gestionar la gestió i cobrament dels serveis prestats.
 • Laboratoris d’anàlisis, protètics dentals i similars: amb l’única finalitat de donar-te el tractament contractat.
 • Professionals sanitaris, col·laboradors de la clínica: amb l’única finalitat de poder dur a terme el tractament contractat. En tot cas, les dades no surten mai de la clínica.
 • Gestoria fiscal i comptable: amb l’única finalitat de gestionar la nostra comptabilitat (emetre factura, presentació de declaracions fiscals, obligacions mercantils….)
 
Transferències internacionals dades

 En cap cas transferim les teves dades personals a cap persona o entitat ni dins ni fora de la CEE.

 
Quant temps guardem les teves dades personals

 Historial Clínic: els terminis legalment establerts per a aquest tipus de document que en aquests moments estan establert en 15 anys.

Altres dades personals (noms i cognoms, adreça postal, NIF): els terminis legalment establerts per la legislació fiscal i mercantil

 

Quins són els teus drets?

 Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Tenim a la teva disposició els models corresponents perquè puguis exercir els teus drets.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament Europeu de Protecció de Dades.

Copyright © 2022 – Clínica Dental BUESA. Tots els drets reservats